Privacyverklaring

Hierbij verwijzen we naar onze privacyverklaring van Houtmagazijn Verdonckt NV

Houtmagazijn Verdonckt NV hecht veel belang aan uw privacy en aan de bescherming van uw persoonsgegevens, waarover we beschikken.In deze privacyverklaring wenst Houtmagazijn Verdonckt NV duidelijk te informeren over welke gegevens het verzamelt en hoe het bedrijf omgaat met uw persoonsgegevens. Houtmagazijn Verdonckt NV wenst uw privacy te waarborgen en gaat daarom voorzichtig om met uw persoonsgegevens. Houtmagazijn Verdonckt NV houdt zich in aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming ook gekend als GDPR.

Concreet betekent dit:

 • We verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
 • De verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens die we minimaal nodig achten voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • We vragen om uw toestemming als wij uw gegevens wensen te verwerken;
 • We nemen passende technische en organisatorische maatregelen om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen;
 • We geven geen persoonsgegevens door aan derden, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

U heeft rechten. Zo heeft u recht op inzage, verbetering of verwijderd te worden. Hiervoor kan u het formulier invullen op http://www.houtmagazijnverdonckt.be/nl/gdpr-formulier .

Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring vragen heeft hierover dan kan dit via onderstaande contactgegevens:

Houtmagazijn Verdonckt NV
Doorniksesteenweg 202
8580 Avelgem
privacy@houtmagazijnverdonckt.be

Waarom verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Houtmagazijn Verdonckt NV verwerkt voor de volgende doeleinden en rechtsgronden :

Klanten en geïnteresseerden

 • Het versturen van nieuwsbrieven, informatie en uitnodigingen, mits uw toestemming;
 • Het opmaken van facturen en contracten;
 • Foto’s van projecten, mits uw toestemming.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

• Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail

Leveranciers

 • Het opmaken van bestellingen en contracten;

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

• Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, telefoonnummer, e-mail

Bezoekers van onze website

 • Bijhouden van IP adressen van de bezoekers gedurende 10 dagen. Het IP-adres is een uniek nummer, dat wordt toegekend aan uw computer, van zodra deze verbinding maakt met het internet en bestaat sets van getallen. Het bijhouden van IP-adressen is in ons belang, daar we op die manier de beveiliging kunnen monitoren. We gebruiken deze IP-adressen niet om u te identificeren. Het doel is beperkt tot de beveiliging en monotoring van onze website.
 • Cookies. Meer informatie op onze pagina over ons cookiebeleid.
 • Online formulieren voor informatie, afspraken en contact. Deze informatie wordt verwijderd na 2 jaar.

Kandidaat-medewerkers

 • De sollicitatiegegevens van kandidaat-medewerkers worden niet langer dan 4 weken na het invullen van de vacature bijgehouden, tenzij u ons de toestemming geeft deze langer te bewaren.

De verzamelde gegevens gebruiken we alleen voor de doeleinden, waarvoor we de gegevens hebben verzocht.

Doorgifte van uw gegevens aan derden

De persoonsgegevens, die u aan ons geeft, kunnen wij ook aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de vermelde doeleinden.

Zo maakt Houtmagazijn Verdonckt NV gebruikt van de diensten van derden voor:

 • De hosting van onze websites. Dit houdt in dat de data van onze websites opgeslagen zijn bij een derde.
 • Het versturen van onze nieuwsbrieven, uitnodigingen en andere informatie via online en offline media.
 • Boekhoudkundige en administratieve verwerkingen.

Met deze derde partijen sluiten we een “verwerkersovereenkomst” af waarin we de nodige afspraken vastleggen om de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Bewaartermijn

Houtmagazijn Verdonckt NV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel, waarvoor u deze heeft verstrekt of zoals wettelijk bepaald..

Beveiliging van de persoonsgegevens

Houtmagazijn Verdonckt NV neemt passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen

Uw rechten omtrent uw persoonsgegevens

U heeft recht op inzage en recht op verbetering of verwijdering van de persoonsgegeven, die Houtmagazijn Verdonckt NV van u ontvangen heeft. U kan hiervoor best contact opnemen via het formulier op http://www.houtmagazijnverdonckt.be/nl/gdpr-formulier . Contact opnemen kan ook via:

Houtmagazijn Verdonckt NV
Doorniksesteenweg 202
8580 Avelgem
privacy@houtmagazijnverdonckt.be

Om misbruik te voorkomen kunnen we u verzoeken om een copie van uw identiteitskaart mee te sturen. Uw pasfoto op de identiteitskaart kan u onzichtbaar maken. Deze copie dient enkel om zeker te zijn, dat u wel degelijk de aanvragen bent van een verbetering of verwijdering van uw persoonsgegevens;

Klachten

heeft u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens door Houtmagazijn Verdonckt NV , dan verzoeken wij u direct contact met ons op te nemen via http://www.houtmagazijnverdonckt.be/nl/gdpr-formulier of via privacy@houtmagazijnverdonckt.be

U heeft ook altijd het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming. In België is dit de Privacy Commissie: https://www.privacycommission.be/nl

Houtmagazijn Verdonckt NV heeft deze privacyverklaring opgesteld op 19/04/2018.