Technische kenmerken van Cleaner

Cleaner is een actief en krachtig, gebruiksklaar reinigingsproduct. Het reinigt alle aangetaste oppervlakken.

Cleaner reinigt efficiënt de oude houten oppervlakken en biedt de mogelijkheid om, zonder schuren tussendoor, een vochtwerend product aan te brengen.

Het beste resultaat bekomt men op een droog oppervlak.

Cleaner actief en krachtig reinigingsproduct:

  • Cleaner reinigt alle aangetaste oppervlakken: kleuren, glazuur, steen, beton, pleisterkalk, gebakken aarde, plastic, alle soorten hout en synthetische pleisterlaag;
  • Het vuilroze effect verdwijnt na de reactie;
  • Cleaner werkt actief en in de diepte;
  • Cleaner geeft de oorspronkelijke kleur terug;
  • Cleaner bevat geen oplosmiddel en lost op in water

 

Cleaner is een alkalische substantie die de kleur van zure materialen kan veranderen. In geval van contact, overvloedig met water wassen.

Wie Cleaner aanbrengt dienst geschikte kledij, handschoenen en een veiligheidsbril te dragen.

Cleaner mag niet met andere producten worden gemengd en moet in goed verluchte lokalen worden gebruikt. De dampen niet inademen.

Opgelet: het contact met metalen en zuren kan een toxisch gas opwekken.

Chemische samenstelling Natriumhypochloriet met versneller 
PH-waarde Alkalische oplossing: PH-10,7
Kleur Vuilroze en daarna kleurloos na de chemische reactie
Geur Net als chloor
Droging Chemische reactietijd 3 tot 24 uur bij +20 °C
Vlampunt Niet van toepassing
Viscositeit Vloeibaar
Densiteit 1,087 kg/l
EU (GetstoffV) Ch-ChemV. 2005

R31: In contact met een zuur, produceert het een toxisch gas 

R34: Veroorzaak brandwonden

R50: Zeer giftig voor in het water levende organismen

S23: (Spuit)nevel niet inademen

S26: Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water spoelen en deskundig medisch advies inwinnen

S28: Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water en zeep

S36/37/39 : Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht

S 50: Niet vermengen met zuren

Gevarenklasse transport ADR Geen speciale voorschriften
Verwijderingscode: ODS (ozonafbrekende stoffen) 1610 – voor de verwijdering van het product zich houden aan de van kracht zijnde reglementen 
Opslag Minstens 12 maanden bij + 22 °C in de oorspronkelijke, goed gesloten bussen.
Verpakking  1l en 5l
Toepassing Onverdund te gebruiken met een penseel, een rol en een verstuiver.
Rendement 1l is voldoende voor de behandeling van 4 tot 6 m²
Reiniging van de werktuigen Enkel met water, nooit met zuur!
Bescherming van het milieu Niet laten indringen in het water, de riolen of de grond. Verwijdering volgens van kracht zijnde reglementen
Voorzorgen De waarschuwingen op de verpakkingsetiketten naleven. De veiligheids-richtlijnen naleven. Beschermingskledij, handschoenen en een veiligheidsbril dragen.
Voorbereiding van het oppervlak In geval van sterke bevuiling, mechanisch reinigen en daarna met water onder druk
Praktische voorbeelden Overvloedig aanbrengen. De reactie is snel duidelijk en ze is definitief na 3-4 uur. Na de reactie wassen met water.

Voorzorgen : Buiten bereik van kinderen bewaren.  In geval van inslikken niet doen braken, maar veel koud water drinken en onmiddellijk een arts, het dichtstbijgelegen ziekenhuis of het Antigifcentrum (Tel : 070/245245) raadplegen en de verpakking of het etiket tonen.

//